PAPILDOMŲ PASLAUGŲ, UŽTIKRINANČIŲ DŠD GALIMYBES TIKSLINĖS GRUPĖS ATSTOVĖMS, TIEKĖJŲ SĄRAŠAS


UTENA


PASLAUGAS TEIKIANČIOS ORGANIZACIJOS UTENOS RAJONE


Šventos Klaros ligoninė. Ligoninė finansuojama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo pagal sutartį su Panevėžio teritorine ligonių kasa. Palaikomojo gydymo ir slaugos vieno lovadienio įkainis nuo 2008 m. gegužės mėn. – 85,80 – 141,60 Lt.

Paliatyviosios pagalbos vieno lovadienio įkainis – 146,30 – 167,20Lt.

Papildomos lėšos gaunamos iš savivaldybės Sveikatos fondo ir skiriamos Sveikatos programoms finansuoti.

Ligoninė teikia nemokamas paslaugas iki 120 dienų per kalendorinius metus, asmenims, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu (dirbantiems, pensininkams, neįgaliesiems). Atvykdami pacientai privalo turėti bendrosios praktikos gydytojo, stacionaro gydytojo, iš kitų ligoninių ar konsultacinės poliklinikos gydytojo specialisto siuntimą (forma Nr. 027a), pasą ar kitą asmenį patvirtinantį dokumentą, socialinio draudimo pažymėjimą, pensininko ar invalidumo pažymėjimą. Nemokamas gydymas ir slauga teikiama kiekvienam ligoniui 120 dienų per metus.

Ligoninėje yra 61 palaikomojo gydymo ir slaugos lova, 1 paliatyviosios pagalbos lova. Nuo ligoninės įkūrimo viso gydėsi per 2000 ligonių.

Čia gydomi ir slaugomi sunkiomis lėtinėmis, onkologinėmis, sąnarių, širdies ir kraujagyslių ligomis sergantys, po insultų, negalintys savęs apsitarnauti, judėti ir neįgalūs žmonės.

Ligoninės koplyčioje kas mėnesį aukojamos Šv. Mišios. Pastoralinę veiklą atlieka: dekanas kunigas Juozapas Kuodis, kunigas Feliksas Čiškauskas, kunigas Dainius Matiukas, vienuolė iš JAV Pitsburgo vienuolyno Dolorita M. Butkus.

VšĮ „Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapijos globos namai“ (Caritas ). 1988 m. prie Utenos Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios parapijos įsisteigė Lietuvos katalikių moterų sambūris Caritas Utenos skyrius, kuris nuo 1989 metų pradėjo veiklą.

1999 m. gegužės 4 dieną globos namai buvo užregistruoti kaip viešoji įstaiga „Utenos Kristaus žengimo į dangų parapijos globos namai“. Parapijos globos namai yra nevalstybiniai. Steigėjas yra Utenos Kristaus Žengimo į dangų parapija.

Gyvenimo saulei negailestingai krypstant vakarop, ypač reikia ramybės ir užuojautos. Tik ne visiems lemta senatvės sulaukus džiaugtis savų namų pastoge, ne visiems užtenka artimųjų dėmesio ir meilės. Dauguma čia paskutiniuosius namus suradusių senelių – vieniši žmonės, senatvės ir dėl visiškos negalios negalintys savarankiškai judėti. Tokiems ligoniams reikia didesnės nuolatinės priežiūros. Metai iš metų parapijos globos namuose apsigyvena vis garbesnio amžiaus, silpnesnės sveikatos gyventojai, ir tie, kurie negali patekti į pensionatus dėl įvairių priežasčių. Neretai čia gyvenantys asmenys dėl garbaus amžiaus, sunkių susirgimų, nors ir turi artimųjų, neturi galimybių gyventi namuose, nes yra reikalinga nuolatinė slauga.

Įstaigos veikla yra reikalinga ir naudinga senyvo amžiaus gyventojams, kuriems yra sunku patiems savimi pasirūpinti. Gyventojai gali melstis koplytėlėje, kur yra aukojamos Šv. Mišios. Šiuose parapijos globos namuose jie susiranda bendraminčių, pažįstamų, atsiranda tarpusavio bendravimas. Gyventojai jaučiasi ne tokie vieniši, mažiau liūdi. Kai kurie gyventojai gali lankytis bažnyčioje, dalyvauti pamaldose, aplankyti artimųjų kapines.

Parapijos globos namuose yra 30 vietų. Parapijos globos namuose dirba rūpestingi, darbštūs, nuoširdūs darbuotojai. Be gerų žmonių paramos būtų buvę nelengva sukurti parapijos globos namų materialinę bazę. Pagrindinis parapijos globos namų rėmėjas buvo Malteser PFARRE st. VITUS iš Vokietijos, Lioningeno miesto parapijiečiai, atstovaujami dekano kunigo Josef Saalfeld, bažnyčios komiteto pirmininkės Ria Mastell, kurie 10 metų rėmė maisto produktais, inventoriumi, patalyne. Paskutiniais metais labai daug prisidėjo Utenos rajono savivaldybės meras, administracija, kad pagerėtų patalpų mikroklimatas, pastato estetinis vaizdas, kelis metus buvo skirta lėšų remontui. Pagrindinės pajamos įstaigos veiklai yra gyventojų pensijos. Taip pat gaunama parama iš pavienių gyventojų, užsienio rėmėjų. Mūsų geradariai tai Ms. Anna H. McDonald, PA, JAV ir Šv. Pranciškaus Dievo Apvaizdos seserų kongregacijos vienuolyno, esančio Pittsburge, JAV, seselės, atstovaujamos vyresniosios seselės Janet Gardner ir seselės Michele Garas.

Utenos rajono neįgaliųjų draugija įkurta 1988-12-28 d., tais pačiais metais kaip ir Lietuvos invalidų draugija Vilniuje. Suburti neįgalūs žmonės į draugiją, organizuojant susitikimus, šventes, koncertus, pažintines išvykas ir ekskursijas, lankantis namuose pas ligonius ir vaikus.

Draugijai vadovauja pirmininkė Ona Rastenienė nuo 1992 metų ir dirba ligi šiol.

Draugijos įskaitoje įrašyta 1700 narių. Iš jų 1685 nariai su negalia. Organizacijos adresas: J. Basanavičiaus g. 70, Utena LT – 28194.

Draugijos veikla prasidėjo nuo kultūrinių renginių, vėliau organizuotos užimtumo programos: kompiuteriniai mokymai, raštvedyba, psichologiniai kursai, anglų kalbos mokymai, meno studijos užsiėmimai.

Organizuota meno studija – sukurta kapela, ansamblis, kita meninė veikla.

Dienos centre vyksta amatų mokymai, kiti meno darbai: dailė, vytelių pynimas, mezgimas, siuvimas, keramikos darbai.

Kasmet organizuojami tradiciniai renginiai: Užgavėnių karnavalas, Satyros ir humoro šventė, Motinos diena, Vaiko ir tėvo diena, poezijos ir dainos festivalis "Te negęsta saulė mūsų širdyse".

Dalyvauja konkursuose, parodose, organizuoja poilsines išvykas prie jūros. Sunkios negalios žmonės lankomi namuose, aprūpinant kompensacinėmis priemonėmis, padedant tvarkytis buityje. Teikiamos masažo, kineziterapijos ir maudymo paslaugos.

Utenos krašto žmonių su negalia sąjunga įkurta 1999 m. lapkričio 09 d. Susibūrus keliems neįgaliems, įkurta iniciatyvinė grupė, to padarinyje vykstant rinkiminei konferencijai ir įkurtas tuo laiku Lietuvos žmonių su negalia sąjungos Utenos skyrius

Utenos krašto žmonių su negalia sąjungai nuo 2000m. liepos mėn. vadovauja Nijolė Gaivenienė. Šiuo metu sąjungoje yra 430 narių, jie visi yra su negalia.

Utenos krašto žmonių su negalia sąjunga randasi Taikos g. 6, Utena, tel. (8 389) 65033, mob. (8 652) 42655, el. paštas neigaliuju@takas.1t

Utenos krašto žmonių su negalia sąjunga yra savanoriška, nepriklausoma, nepolitinė visuomeninė organizacija, kurios tikslas atstovauti ir ginti savo narius, jų teisėtus poreikius, teises, laisves ir kitus viešuosius interesus bei padėti įgyvendinti ir tenkinti savo narių socialinės integracijos į visuomenę poreikius.

Sąjungos teisinė forma-asociacija.

Sąjunga organizuoja Senų metų palydėtuves, Motinos dieną, Tėvo dieną, Jonines, Užgavėnes, Derliaus šventę, Margučių šventę. Renginiai mokyklose „Pažink negalią“. Tradicinis renginys skirtas Pasaulinei neįgaliųjų dienai paminėti gruodžio 2 d. „Pabūkime kartu“.

Keturi metai kaip gyvuoja neįgaliųjų ansamblis „Gaja“, kuris su savo koncertais važinėja po visą Lietuvą.

Pagal asociacijos atstovaujamų neįgaliųjų negalios pobūdį ir problemų specifiką teikiamos paslaugos:

Socialinės paslaugos: skalbimo, kirpimo, masažo, transporto – tai nuolatinės ir vienkartinės paslaugos, neįgaliųjų įtraukimo į darbo rinką motyvacijos didinimas, pagalba į namus ir kita.


UTENOS MIESTO UGDYMO CENTRŲ VEIKLA


Utenos mokykla-vaikų darželis „Eglutė“ (Vilniaus g. 26,4910 Utena, tel. 8 389 53277, 53382).

Ši ugdymo įstaiga teikia ikimokyklinį ir pradinį ugdymą. Joje ugdomi ir mokomi spec. poreikių vaikai, turintys regėjimo sutrikimų. Darželyje – mokykloje dirba specialistai: logopedė, tiflopedagogai, gydytoja – okulistė. Prie įstaigos įrengtas ekologinis takelis „Spygliukas“. Veikia darbuotojų ir vaikų folklorinis ansamblis, vaikų teatrinė grupė.

Utenos mokykla-vaikų darželis „Gandrelis“ (Vaižganto g. 38, 4910 Utena tel. 52502, 52761). Šioje įstaigoje teikiamas ikimokyklinis pradinis ugdymas, integruojami spec. poreikių vaikai, kuriems specialistai (psichologas, spec. pedagogas, logopedas, kineziterapeutas ir kt.) teikia kompleksinę pagalbą. Veikia vaikystės pedagogikos centras. Ugdytiniams sudaromos sąlygos išreikšti save per dailę, šoki, dainą, dramą, sportą, gamtą, literatūrą.

Utenos mokykla-vaikų darželis „Saulutė“ (Vaižganto g. 54, 4910 Utena, 52553, 52744, 54452). Čia teikiamas ikimokyklinis ir pradinis ugdymas. Ši mokykla - darželis pasirinkusi etninės kultūros pakraipą. Veikia folklorinis ansamblis, dailės, ritminių ir tautinių šokių, choro būreliai, ansamblis. Rengiamos darbelių, piešinių parodos.

Utenos mokykla-vaikų darželis „Šaltinėlis“ (Basanavičiaus g. 73, 4910 Utena; tel. 55408, 58950). Ikimokyklinio, priešmokyklinio bei pradinio ugdymo įstaiga, pasirinkusi ugdymo daile kryptį, Čia kuriama saugi ir estetiška aplinka, stengiamasi sušvelninti vaiko adaptaciją, pereinant iš vienos ugdymo pakopos i kitą.

Utenos mokykla-vaikų darželis „Varpelis“ (Aušros g. 58, 4910 Utena, 54558, 52261). Ikimokyklinio ir pradinio ugdymo įstaiga turi katalikiškos ugdymo įstaigos statusą ir dirba pagal individualią kryptingo meninio ugdymo programą. Įstaiga yra ALF Egmonto projekto dalyvė.


LOPŠELIAI-DARŽELIAI


Utenos vaikų lopšelis-darželis „Pasaka“ (Taikos g. 25, 4910 Utena, 72529, 71690). Šioje įstaigoje teikiamas ikimokyklinis ugdymas 1-6 metų vaikams. Lopšelyje - darželyje veikia vaikų dailės studija. Vaikų darbai puošia ne tik darželio interjerą, bet ir eksponuojami įvairiose parodose. Įstaigoje suburtas etnografinis ansamblis, kaimo kapela, veikia moterų ansamblis.

Utenos vaikų lopšelis-darželis „Voveraitė“ (Basanavičiaus g. 30, 4910 Utena, 58637, 54039). Čia teikiamas ikimokyklinis ugdymas 1-6 metų vaikams. Šiame lopšelyje - darželyje ugdomi vaikai, turintys klausos negalią. Įstaigoje dirba logopedė - surdopedagogė. Darželyje veikia dailės ir rankų darbų būrelis, vaikų ir darbuotojų folklorinis ansamblis, ruošiami lėlių teatro spektakliai, koncertai.

Utenos vaikų lopšelis-darželis „Želmenėlis“ (Sėlių g. 22, 4910 Utena, 52577, 52688) Ši įstaiga teikia ikimokyklinį ugdymą 1 - 6 metų vaikams. Lopšelis - darželis siekia būti vietos kultūros židiniu, dvasinių vertybių, papročių perteikėju. Įstaigos folklorinis ansamblis „Kupolytė“ ­„Aukso paukštės“ laureatas, siekia integruoti etninę kultūrą į bendrąjį ugdymo turinį, gyvenimą. Lopšelyje - darželyje veikia vaikų teatras. Vaikučiai dalyvauja konkursuose ir tampa laureatais.


NEFORMALIOJO ŠVIETIMO ĮSTAIGOS


Utenos dailės mokykla (Basanavičiaus g. 36,4910 Utena, tel. 61598). Ši mokykla – papildomo ugdymo įstaiga, kurioje dailei gabūs vaikai, jaunuoliai ir suaugusieji gali lavinti meno įgūdžius ir gebėjimus. Čia mokoma piešti, tapyti, supažindinama su kompozicijos ir skulptūros pagrindais, mokoma dailės istorijos ir teorijos. Moksleivių darbai eksponuojami rajono ir šalies parodose, piešinių konkursuose. Vyksta tarptautiniai plenerai, rengiamos išvykos į dailės parodas, muziejus.

Utenos muzikos mokykla (Maironio g. 11, 4910 Utena, tel. 61626). Mokykloje groti ir dainuoti mokomi muzikai gabūs vaikai. Mokytojai ir moksleiviai rengia koncertus, dalyvauja įvairiuose rengimuose, konkursuose. Sėkmingai koncertuoja moksleivių kaimo kapela, akordeonininkai, saksofonininkų ansamblis, jaunučių choras. Mokyklos choras „Ut-re-mio“ palaiko ryšius su Norvegijos Hedmarko apskrities Brumundalio vaikų dainos teatru.

Utenos kūno kultūros ir sporto centras (J.Basanavičiaus g. 56, LT- 28151 Utena, tel. 52709). 1953 m. Utenoje buvo įkurta sporto mokykla, kuri nuo 1992 m. vadinasi Utenos kūno kultūros ir sporto centru. Šiuo metu sportuoja virš 600 moksleivių, kurie siekia sportinių rezultatų 11 sporto šakų: dviračių sporto, lengvosios atletikos, rankinio, krepšinio ir kt. Populiarus ir suaugusiųjų sportas. Utenos miestą KKSC sportininkai garsina Lietuvos, Pabaltijo ir net Europos bei Pasaulio įvairaus rango varžybose.

Utenos vaikų socialinės paramos ir ugdymo centras (Vaižganto g. 50, LT-28185 Utena, 61623,61624). Tai ugdymo ir globos įstaiga, turinti specialiojo ugdymo dienos skyrių ir laikinosios socialinės paramos skyrių. Šiame centre teikiama pedagoginė, psichologinė, socialinė pagalba proto ir fizinės negalios ištiktiems asmenims nuo 10 iki 21 metų amžiaus bei jų šeimoms. Čia laikiną prieglobstį bei pagalbą gali gauti į krizines situacijas patekę vaikai bei jų biologinės šeimos.


ALYTUS


VšĮ „Vilties pastogė“ , Lelijų g. 44 Alytus, tel. 8-315-51124; 8-655-80321; Faks. 8-315-51118, el. pašto adresas: viltiespastog@centras.lt

Viešoji įstaiga "Vilties pastogė" (toliau - viešoji įstaiga) teikia specialiąsias socialines paslaugas Alytaus miesto gyventojams - sutrikusio intelekto, kitą sunkią ir visišką negalią turintiems, bei senyvo amžiaus asmenims, jų šeimų nariams (globėjams) ir pagal sutartis kitiems paslaugų užsakovams. Įstaiga veikia nuo 2003 m. gruodžio 17 dienos. Įsikūrusi netoli miesto centro, ramioje pušyno apsuptyje, ant Nemuno kranto. Viešosios įstaigos steigėjai – Alytaus miesto savivaldybės taryba; Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos "Viltis" Alytaus padalinys. Įstaigos veiklos rūšys: socialinė priežiūra: pagalba į namus; socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas. Socialinė globa: dienos socialinė globa institucijoje; dienos socialinė globa asmens namuose; trumpalaikė socialinė globa.

Neįgalūs asmenys lankantys įstaigą turi galimybę dalyvauti miesto bendruomenės gyvenime. Įstaigoje lavinami ir palaikomi higieniniai, buitiniai, socialiniai įgūdžiai, vykdoma darbinė veikla. Keletą kartų metuose eksponuojamos įstaigos klientų darbelių parodėlės.

VšĮ Alytaus bendruomenės užimtumo dienos centras , Vilties 34, 63210 Alytus, tel. 8(315) 70519, fax 8 (315) 70552, el.p. viltiesdienoscentras@gmail.com

Centras įkurtas 2001 metų gruodžio 5 d. Centro steigėjai yra 3 neįgaliųjų organizacijos: Lietuvos neįgaliųjų draugija, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga ir Lietuvos kurčiųjų draugija. Dienos centro misija – telkti Alytaus miesto neįgaliųjų organizacijas bendram darbui, koordinuoti jų veiklą. Centro tikslas – teikti Alytaus mesto neįgaliems ir pagyvenusiems asmenims bendrąsias ir specialiąsias socialines, sociokultūrines, užimtumo paslaugas. Vykdoma informavimo, konsultavimo, asmens higienos ir priežiūros, darbo terapijos, kompiuterinio raštingumo veiklos. Centro patalpomis naudojasi ir aktyviai veikia Alytaus miesto neįgaliųjų draugija, LASS Alytaus miesto-rajono filialas, Lietuvos kurčiųjų draugijos Vilniaus teritorinės valdybos Alytaus pirminė organizacija, pensininkų draugijos („Pagyvenusių žmonių asociacija“, „Bočiai“). Veikia meno kolektyvai „Dzūkija“, „Gaja“, „Bočiai“, veikia darbinio užimtumo-floristikos, kalvystės būreliai, sveikatingumo paskaitos, dalyvaujant medikams.

Viešoji įstaiga „Padovanokim šypseną“ , Bažnyčios g.2, LT-62142 Alytus, tel./fax 8 (315) 73441, el.p. padovanokim.sypsena@gmail.com.

Viešoji įstaiga veiklą vykdo nuo 2003 metų kovo 21 dienos. Įstaigos tikslas – teikti kompleksinę pagalbą probleminėms šeimoms ir jų vaikams, mažinti šių šeimų socialinę atskirtį, gerinti jų gyvenimo kokybę, buities/higienos sąlygas šeimose. Įstaigos veiklos sritys – prevencinė veikla, socialinė pagalba probleminėms šeimoms, socialinių įgūdžių ugdymas, vykdant vaikų dienos centro veiklą. Viešoji įstaiga teikia socialines paslaugas Alytaus miesto ir rajono probleminių šeimų nariams. Įstaigos teikiamomis paslaugomis Alytaus mieste naudojasi 10 probleminių šeimų, 16 šių šeimų vaikų lanko centrą. Įstaiga vykdo projektinę veiklą, organizuojant socialines paslaugas Krokialaukio vaikų dienos centre, teikiant socialinę pagalbą kaimo vietovių socialinės rizikos šeimoms.

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras , Pramonės g. 9, Alytus, tel. (8 315) 77440, faksas (8 315) 77440, el.paštas amrc.administracija@zebra.lt.

VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras įkurtas 2001 metais spalio 24 dieną buvusiame Alytaus miesto šilumos tinklų profilaktoriume. Įstaigos dalininkai yra Alytaus miesto savivaldybės taryba ir Lietuvos Raudonojo Kryžiaus Alytaus komitetas.

Įstaigos veiklos kryptys:

Centre veikia 45 lovų palaikomojo gydymo ir slaugos, 34 lovų globos, pagalbos namuose, dienos medicininės reabilitacijos skyriai ir sporto kompleksas , socialinio darbo metodinis centras.

Slaugos ir palaikomojo gydymo skyriuje teikiamos kokybiškos, atitinkančios pacientų poreikius ir interesus I lygio slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos, kuriomis padedama praplėsti judėjimo galimybes vaikščiojantiems bei besinaudojantiems kompensacine technika asmenims, užtikrinant judėjimo saugumą.

Globos skyriuje teikiamos stacionarios ilgalaikės socialinės globos paslaugos, kuriomis visiškai nesavarankiškiems asmenims teikiama kompleksinė nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba ištisą parą.

Pagalbos namuose skyrius klientų namuose teikia socialinės priežiūros – pagalbos į namus paslaugas, kuriomis senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia, padedama tvarkytis buityje, palaikyti ryšius su visuomene.

Ambulatorinės reabilitacijos skyriuje teikiama aukštos kokybės, II A lygio kvalifikuota ambulatorinė reabilitacija, kurios pagalba padedama sergantiems sanarių, stuburo ligomis, taip pat neįgaliems po traumų atstatyti bei grąžinti prarastus fizinius, profesinius ir socialinius sugebėjimus, padedama integruotis į visuomenės gyvenimą. Teikiama purvo aplikacijos, gydomoji mankšta, povandeninis masažas, dušai: cirkuliarinis, šarko, kylantis, terapija: ,,Cryo“, vakuminė, magneto ,,Bemer“, poliarizuotios šviesos, spalvų, relaksacijos, muzikos, audiovizualinės relaksacijos, videoterapija, aromoterapija ir kitos reabilitacinės procedūros.

Įstaigoje veikiančiuose svečių namuose yra 5 kambariai, kuriuose 12 asmenų galime suteikti nakvynę bei maitinimo paslaugas. Konferencijoms, seminarams rengti yra įrengta 40 vietų konferencijų salė, aprūpinta reikiama orgtechnika.

Alytaus nakvynės namai , Ulonų g. 24, Alytus, tel. (8 315) 74010, (8 315) 52274, el.paštas alnaknam@takas.lt.

Alytaus nakvynės namai yra savivaldybės biudžetinė įstaiga, įsteigta 1996 metų liepos 7 dieną. Namai teikia trumpalaikės socialinės globos paslaugas asmenims, grįžusiems iš įkalinimo, socialinės, psichologinės reabilitacijos įstaigų, ir kitiems Alytaus miesto gyventojams, kurie prarado būstą arba dėl smurto, kitokios prievartos laikinai iš jo pasitraukė, ir kitų priežasčių; laikino apnakvindinimo paslaugas įvairių socialinių grupių asmenims; maitinimo organizavimo paslaugas socialiai remtiniems asmenims; asmeninės higienos paslaugas. Įstaigoje yra 36 trumpalaikės socialinės globos vietos ir 30 vietų laikino apnakvindinimo patalpose.

Per metus įvairios socialinės paslaugos suteikiamos daugiau nei 650 paslaugų gavėjų. Jauki ir tvarkinga namų aplinka, nuoširdus darbuotojų kolektyvas čia sutinka kiekvieną paslaugų gavėją, kuris dėl savo padarytų klaidų ar nepalankių gyvenimo aplinkybių yra visuomenės atstumtas ar nelaukiamas.

Mokėjimas už trumpalaikės socialinės globos paslaugas:

VšĮ „Dienos namai“ , Savanorių g. 8, Alytus, tel./faksas (8 315) 51138, el.paštas dienos.namai@zebra.lt, direktorė Kristina Bondareva.

VšĮ Alytaus "Dienos namai" įkurti 1997 metais. Įstaiga siekia, kad būtų perteiktos krikščioniškos vertybės vaikams ir jaunimui, ugdomi asmenys, kaip asmenybės, kadangi vaikai iš socialinės rizikos šeimų ateina menkai arba visai savęs nevertindami. Dienos namai stengiasi padėti daugiausia socialinės rizikos šeimose, augantiems vaikams, vaikų globos namų auklėtiniams.

Centre pastoviai renkasi 15 vaikų ir 15 jaunuolių. Veikia Alytaus kultūros projektas “Dorybių mokyklėlė“. Mokyklėlėje stengiamasi ugdyti moksleivių pilietiškumą, gilesnį krikščioniškų vertybių pažinimą, pagarbą tradicijoms, kūrybingumą, saviraišką, mokyti bendravimo ir bendradarbiavimo.

Šioje mokyklėlėje pamokos vyksta dvi dienas: ketvirtadienį ir penktadienį ( vaikams – vieną dieną, jaunimui – kitą). Pamokos trunka dvi valandas.


Socialinių paslaugų infrastruktūros išsidėstymas ir socialinių paslaugų teikimo savivaldybėje pakankamumo lygis


Alytaus miesto savivaldybės socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūra yra vidutiniškai gera, dauguma pastatų atitinka higienos normas, saugumo ir technikos reikalavimus. Socialinių įstaigų patalpos pritaikytos neįgalių žmonių poreikiams, dėl to neįgalieji gali aktyviau įsitraukti į bendruomenės gyvenimą. Asmenims, turintiems sunkią negalią, taip pat proto negalią, Alytaus regiono teritorijoje trūksta įstaigų, kurios galėtų teikti ilgalaikės globos paslaugas. Taip pat Alytaus mieste nėra modernaus, visus reikalavimus atitinkančio dienos centro socialinės rizikos šeimų vaikams. Alytaus miesto savivaldybė įgyvendina Socialinių paslaugų centro Alytuje steigimo projektą, finansuojamą ES ir savivaldybės lėšomis. 2010 m. III ketvirčio pabaigoje planuojama šio centro veiklos pradžia. Centrui steigti iš viso numatyta 2,48 mln. litų. Iš jų: 1,32 mln. Europos Sąjungos lėšos, 1,16 mln. litų – savivaldybės lėšos. Optimizuojant socialinių įstaigų tinklą, naujai įsteigtoje įstaigoje numatoma teikti bendrąsias socialines paslaugas, dienos socialinės globos įstaigoje ir namuose, socialinės priežiūros paslaugas neįgaliems asmenims. Taip pat veiks dienos globos centras socialinės rizikos asmenų šeimoms, krizių centras.

Alytaus mieste yra Alytaus apskrities vaikų globos namai, kuriuose nuolat gyvena 164 vaikai; Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namai, kuriuose nuolat gyvena apie 100 vaikų, kurių amžius nuo gimimo iki 7 metų. 2010 metų viduryje, reorganizavus apskritis, apskrities pavaldumo įstaigas numatyta perduoti savivaldybės žinion. Šiuo atveju Alytaus miesto savivaldybei planuojama perduoti Alytaus apskrities vaikų globos namus, Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namus, Alytaus apskrities invalidų socialinių paslaugų ir reabilitacijos centrą „Sveikata“.

2010 metų pradžioje Alytaus miesto savivaldybėje veikia trys viešosios socialinių paslaugų įstaigos, teikiančios socialines paslaugas senyvo amžiaus, asmenims su negalia: VšĮ „Vilties pastogė“, VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centras, VšĮ „Mūsų atgaiva“. Iš viso šiose įstaigose teikiamos socialinės paslaugos vidutiniškai 205 asmenims. Aktyviai dirba Alytaus miesto moterų krizių centras, kuris be pagrindinės veiklos – teikti kompleksinę pagalbą smurtą ir  prievartą patiriančioms moterims – dalyvauja įvairiuose respublikiniuose ir tarptautiniuose socialiniuose projektuose. Viešoji įstaiga „Padovanokim šypseną“ vykdo socialinę veiklą su socialinės rizikos šeimomis. Ši įstaiga vienija ne tik Alytaus miesto šeimas, bet ir rajone šiai grupei priklausančias šeimas. Alytaus mieste centrą lanko vidutiniškai 15 vaikų.

Miesto savivaldybėje yra Nakvynės namai, kurie teikia trumpalaikės globos, laikino apnakvindinimo paslaugas socialinės rizikos suaugusiems asmenims. Veikia dvi šeimynos, teikiančios ilgalaikę socialinę globą vaikams. Aktyvios visuomeninės organizacijos, teikiančios socialines paslaugas įvairioms socialinėms klientų grupėms, iš jų – 20 organizacijų teikia socialines paslaugas suaugusiems su negalia ir senyvo amžiaus asmenims, 2 – socialinės rizikos asmenims, 2 – socialinės rizikos šeimoms ir vaikams. Esant sunkėjančiai ekonominei situacijai, 2009 metais socialines paslaugas teikiančioms įstaigoms ir nevyriausybinėms organizacijoms vidutiniškai 10–12 procentų (lyginant su 2008 metų pradžia) buvo sumažintas finansavimas. Tai nulemia socialinių paslaugų teikimo galimybių ribojimą. Situacijos sudėtingumas daro įtaką ir socialinių darbuotojų užimtumui, darbo apimties didėjimui, darbo užmokesčio mažėjimui, didesnei darbuotojų kaitai, nekvalifikuotų darbuotojų įdarbinimui. Savivaldybėje išlieka dienos užimtumo centrų socialinės rizikos šeimoms poreikis, numatant jų steigimo galimybes ateityje kiekviename miesto mikrorajone. Infrastruktūros plėtros vizija – savarankiško gyvenimo namų neįgaliems asmenims, ilgalaikės globos įstaigos sutrikusio intelekto asmenims steigimas.

2010 metais prognozuojama taip pat mažesnis lėšų paskirstymas, socialinių paslaugų koncentravimas, numatant galimybes didesnį lėšų pritraukimą, dalyvaujant socialiniuose projektuose, didinant mokamų paslaugų kiekį.


JURBARKAS


Jurbarko rajono savivaldybės taryba 2008 m. gruodžio 18 d. Nr. T2-347 sprendimu patvirtino maksimalius socialinės globos paslaugų finansavimo išlaidų dydžius:

Ilgalaikės socialinės globos paslaugos teikimas SEREDŽIAUS senelių globos namuose ir Eržvilko socialinės globos filiale vienam gyventojui per mėnesį – 1550 lt. (asmuo moka 80 procentų savo pensijos, taip pat vadovaujantis vyriausybės nutarimais 1 proc. turimo turto vertės.)

VŠĮ Jurbarko rajono sutrikusio intelekto jaunuolių darbo centre kaina vienam gyventojui per mėnesį:

Šios įstaigos vadovaujasi LR Socialinių paslaugų įstatymu, 2006m. birželio mėn. 14 d. Nr. 583 LR vyriausybės nutarimu „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2006m. balandžio 5 d. Nr. A1-93 Socialinės apsaugos ministro įsakymu “Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo” ir kitais vyriausybės dokumentais.

Viešoji įstaiga Jurbarko socialinių paslaugų centrasDariaus ir Girėno g. 120a, Jurbarkas, tel. (8 447) 70184,  (8 447) 70184,  (8 447) 51245,  (8 447) 51245, el.paštas >g.gudaitiene@jurbarkas.lt, direktorė  >Genovaitė Gudaitienė.>

Įstaiga įregistruota 2002 m. birželio 28 d., ji yra Jurbarko rajono savivaldybės pelno nesiekiantis ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis socialinėje srityje ir teikiantis šios rūšies paslaugas visuomenės nariams.>

Įstaiga turiEržvilko trumpalaikės globos filialą Filialas įkurtas 2005 m. spalio 2 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2005m. rugsėjo 22d. sprendimu Nr. T2-236.>

Gyventojai Eržvilko trumpalaikės globos filiale apgyvendinami nuo 2006m. balandžio 24d.> Įstaiga savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų ir kitais įstatymais, teisės aktais ir 2005 m. sausio 27 d. Jurbarko rajono savivaldybės tarybos patvirtintais viešosios įstaigos Jurbarko socialinių paslaugų centro įstatais.>

Vykdydama savo tikslus ir uždavinius, įstaiga:

Socialinių paslaugų centras teikia paslaugas vadovaudamasis socialinių paslaugų katalogu (2000 m), centro klientai yra:>

Darbuotojai:

Viešojoje įstaigoje Jurbarko socialinių paslaugų centre dirba 30 darbuotojų, yra 21,6 pareigybės, iš jų: 5 administracijos darbuotojai (direktorė, vyr. finansininkė, lankomosios priežiūros tarnybos vadovė, (dirbanti ir kaip kompensacinės technikos specialistė, ir tiesiogiai besirūpinanti labdara), personalo inspektorė-sekretorė (atliekanti ir kasininkės darbą), Eržvilko trumpalaikės globos filialo vadovė, 25 lankomosios priežiūros darbuotojai – 3 Jurbarko mieste ir 22 seniūnijose (15,1 pareigybės); 1 vairuotojas; 1 dušo ir skalbyklos vedėja (0,5 pareigybės Raudonėje);>

Socialinės pagalbos paslaugos į namus:

Pagalbos namuose paslaugos teikiamos asmenims paties žmogaus, jų šeimos narių arba rūpintojo (globėjo) prašymu bei turint gydymo įstaigos išvadą apie pagalbos namuose reikalingumą ir išnagrinėjus asmens situaciją, įvertinus asmens savarankiškumo pakopą. Sprendimą dėl paslaugų teikimo priima Jurbarko rajono savivaldybės socialinės paramos teikimo komisija.

Paslaugos teikiamos sudarius konkrečią socialinių paslaugų centro (darbdavio), socialines paslaugas teikiančio asmens ir paslaugų gavėjo sutartį.

Sutartyje numatoma:

Lankomosios priežiūros darbuotojų darbo apimtis ir aptarnaujamų asmenų skaičius nustatomas atsižvelgiant į teikiamų paslaugų poreikį (rūšį, mastą) bei į aptarnaujamą teritoriją.

Įstaiga vykdo gyvenamosios aplinkos žmonėms su negalia pritaikymo programą.

Programa vykdoma kartu su Lietuvos invalidų reikalų taryba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės. Šios programos įgyvendinimą 50 procentų finansuoja Jurbarko rajono savivaldybė, o likusią dalį – programos partneriai.

Būsto ir aplinkos pritaikymo darbai atliekami pagal eilę, sudarytą atsižvelgiant į neįgaliųjų prašymus ir Socialinės paramos komisijos išvadas. Aptariami reikalingi atlikti darbai, parengiama sąmata, konkurso būdu nustatomas rangovas, kontroliuojama darbų eiga ir valstybės skirtų lėšų tikslingas panaudojimas.

Teikia specialiojo transporto paslaugas neįgaliesiems ir jų organizacijoms: >įstaiga turi specialųjį automobilį (su keltuvu neįgaliojo vežimėliui įkelti). Šio specialaus transporto paslaugomis pagal Jurbarko rajono savivaldybės tarybos sprendimą lengvatinėmis sąlygomis gali naudotis neįgalieji ir jų organizacijos.>

Neįgalieji pagal poreikį aprūpinami kompensacine technika.

Kompensacinės technikos reikalingumą nurodo gydantis gydytojas. Reikalinga pateikti gydytojo pažymą apie rekomenduojamą kompensacinę techniką, formą 27a, neigaliojo arba pensininko pažymėjimo kopiją, asmens dokumento (paso) kopiją. Suteikiant asmeniui kompensacinę techniką sudaroma panaudos sutartis. Kompensacinė technika neįgaliesiems ir pensininkams suteikiama nemokamai, tačiau išnykus poreikiui, kompensacinės priemonės grąžinamos į Jurbarko socialinių paslaugų centrą. Kitiems Jurbarko rajono gyventojams kompensacinė technika už nedidelį mokestį išnuomojama.

Teikiamos bendrosios higienos paslaugos (dušo, skalbyklos)

Smalininkuose, Skirsnemunėje, Šimkaičiuose veikia skalbyklos, o Jurbarko socialinių paslaugų centre, Juodaičiuose, Girdžiuose, Raudonėje veikia dušai ir skalbyklos.

Šiuose higienos centruose už nedidelį mokestį skalbiniai skalbiami, pageidaujantiems išdžiovinami ir išlyginami. Gaunantiems mažas pensijas neįgaliesiems ir pensininkams, bedarbiams ir jų vaikams, gyvenantiems būstuose be patogumų, per mėnesį suteikiami du talonai nemokamai pasinaudoti dušo paslaugomis. Kiti asmenys gali naudotis mokamomis dušo paslaugomis.

Renkama parama> drabužiais, avalyne, buities priemonėmis ir teikiama socialiai remtiniems asmenims>

Visi norintys paremti sunkiau besiverčiančius gali atnešti švarius drabužius, avalynę, buities daiktus, šie daiktai atiduodami labiausiai jų stokojantiems.

Du kartus per metus socialinių paslaugų centras gauna paramą iš Vokietijos iš labdaros ir paramos fondo „Privati parama Lietuvai“, gauti drabužiai ir daiktai dalinami asmenims, nukentėjusiems gaisro metu, socialinės rizikos ir daugiavaikėms šeimoms, benamiams ir kitiems sunkiai besiverčiantiems.

Organizuojamas apgyvendinimas stacionariose ir trumpalaikės globos įstaigose

Jurbarko socialinių paslaugų centras tvarko dokumentus, reikalingus asmeniui apgyvendinti globos įstaigose.

Teikiamos klasikinio masažo paslaugos.

Jurbarko socialinių paslaugų centre, Dariaus ir Girėno g.120A, teikiamos masažo paslaugos. Masažo paslaugoms suteikta įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencija. Masažo paslaugomis už nedidelį mokestį gali naudotis neįgalieji, pensininkai ir Jurbarko rajono gyventojai.>


Seredžiaus  senelių  globos  namai, Marcinkevičiaus g. 25, Seredžius, Jurbarko r., tel.  (8 447) 42396  (8 447) 42396 , el. paštas >z.zakaras@takas.lt, Direktorius >Zigmas Zakaras.>

Globos namuose teikiamos ilgalaikės socialinės paslaugos neįgaliesiems, vienišiems, pensinio amžiaus žmonėms. Gyventojai į globos namus priimami rajono savivaldybės siuntimu. Globos namai išlaikomi iš savivaldybės biudžeto lėšų ir gyventojų įnašų. Vietų skaičius 25, šiuo metu gyvena 30 gyventojų.

Globos namų administracija daug dėmesio skiria socialinių paslaugų kokybės gerinimui. Organizuojami kultūriniai, religiniai renginiai, kasmet vyksta atvirų durų dienos, kurių metu bendruomenė gali susipažinti su įstaigos gyvenimu.


DARŽELIAI, LOPŠELIAI, MOKYKLOS


Jurbarko darželis-mokykla „Ąžuoliukas“, S.Daukanto g. 9. Jurbarkas, tel. (8 447) 72790.
Darželyje veikia budinčioji grupė, kurioje vaikai priimami nuo 6.30 iki 18.30 val. 3-4 vaikai ateina anksti. Vaikų skaičius kinta. Darželyje yra speciali grupė vaikams su negalia.

Jurbarko vaikų lopšelis-darželis „Nykštukas“, Donelaičio g. 22A, Jurbarkas, tel. (8 447) 72297. Darželyje veikia 2  budinčiosios grupės nuo  6.30 iki 19.00, ateina keli vaikai. Didelio poreikio šioms paslaugoms nėra.


KAUNAS


Viešoji įstaiga Senamiesčio vaikų dienos centras ,Daukšos g. 52 / Jonavos g. 14, tel. (8 37) 423310. Direktorė Olga Kazliene.

Vaikų priežiūros, ugdymo ir reabilitacijos dienos centras. Pagrindinis dienos centro tikslas – padėti vaikams iš ekonominių, socialinių, psichologinių sunkumų turinčių šeimų, taip pat vaikams, patiriantiems prievartą.

Priima vaikus tik su socialinio skyriaus nukreipimu.

SVDC veikla

Viešoji įstaiga Senamiesčio vaikų dienos centras - pagalbos vaikams programa. Programoje dalyvauja 45 vaikai.

Pagrindinis Dienos centro tikslas - padėti vaikams iš ekonominių, socialinių, psichologinių sunkumų turinčių šeimų, taip pat vaikams, patiriantiems prievartą.

Senamiesčio vaikų dienos centro steigėjai: Kauno miesto savivaldybė, Kauno arkivyskupijos kurija ir Kauno arkivyskupijos Caritas.

Dienos centre vaikai laukiami nuo 11 iki 18 valandos, po pamokų.

Esminių poreikių tenkinimo programoje:

Specializuotų programų vykdymo metu:

Socialiniai darbuotojai individualiai konsultuoja vaikus, kai šie turi kokių nors sunkumų arba patiria smurtą, juos lavina bei ugdo.Jie taip pat konsultuoja tėvelius vaikų auklėjimo ir kitais klausimais, veda tėvelių grupinius užsiėmimus.

Psichologas konsultuoja individualiai vaikus ir jų tėvelius.

Savanoriai (Kauno kunigų seminarijos klierikai, aukštųjų mokyklų studentai bei praktikantai) padeda vaikams paruošti pamokas, bei organizuoja jų laisvalaikį: žaidžia su vaikais, organizuoja viktorinas ir t. t. Savanoriams organizuojami seminarai.

Vaikų dienos centras „Tavo galimybė“. Daukšos 10a. tel. (8 37) 321626. Direktorius Haris Urvinis.

Socialinis darbas su vaikais ir paaugliais iš probleminių šeimų dienos centre. Veikia 14.00 - 18.00val.

Priima tik probleminius vaikus.

Dienos centras „Vaiku stotelė“. Gedimino g. 3, tel.(8 37) 209560. Koordinatorė Kristina Mozuraitė.

Dienos centre teikiamos kompleksinės paslaugos probleminėms šeimoms: dirbama su vaiku ir jo šeima, siekiant išsaugoti vaiką jo natūralioje aplinkoje – biologinėje šeimoje; užmegzti pasitikėjimu grįstą ryšį su socialiai izoliuotomis šeimomis.

Projektas vaikų dienos centras „Vaikų stotelė“ inicijuotas 2000 m., siekiant pagerinti Kauno miesto centro bei autobusų stoties rajonų rizikos grupės vaikų ir paauglių socialinę bei laisvalaikio užimtumo situaciją. Projektas buvo pradėtas vykdyti ir iki šiol vykdomas Kauno šv. Kryžiaus (Karmelitų) parapijai priklausančiose patalpose adresu Gedimino g. 5. Projekto veikla apima specifinę Kauno miesto teritoriją – centro mikrorajoną, į kurią įeina miesto „karštieji taškai“: autobusų bei geležinkelio stotys, miesto turgus.

Išvardintose vietose ryškiai atsiskleidžia miesto socialinės problemos: girtavimas, elgetavimas, valkatavimas, prostitucija, nusikalstamumas. Į miesto centrą atvažiuoja ir toliau nuo centro gyvenantys vaikai, nes autobusų bei geležinkelio stotys, taip pat ir Laisvės alėja yra traukos centras elgetaujantiems, linkstantiems į nusikalstamą veiklą vaikams ir jaunuoliams.

Dienos centre „Vaikų stotelė“ reguliariai dirbamas socialinis bei ugdomasis darbas su mokymosi bei elgesio problemų turinčiais vaikais ir paaugliais bei teikiamos konsultacijos, organizuojamos tėvystės įgūdžių grupės šeimomis.

Šiandien vaikų dienos centras yra tapęs svarbia socialines paslaugas teikiančių institucijų infrastruktūros dalimi, turi platų partnerių tinklą.

Kauno jungtinės metodistų bažnyčios vaikų dienos centras. Juozapavičiaus pr. 119, Kaunas. Konsultacijų tel. (8 611) 71 956, (8 37) 34 11 12 (bažnyčios). Vadovas Jonas. Nueiti į bažnyčią ir susitarti su vadovu Jonu.Viskas nemokamai, už auką bažnyčiai.

Vaikų iš socialinės rizikos šeimų maitinimas, vaikų laisvalaikio, užimtumo organizavimas, socialinis darbas su socialinės rizikos vaikais ir jų šeimomis, vaikų bei šeimų ugdymas.

Palemono vaikų dienos centras. Marių g. 20b, Kaunas, tel. (8 600) 44572, el. p. fma.kaunas@takas.lt.

VDC lanko vaikai iš socialinės rizikos grupei priklausančių šeimų, kuriose pagrindinės problemos yra alkoholizmas, bedarbystė, prastos higieninės sąlygos ir kt. Dažnai vaikus augina vieniša motina (tėvas), yra nemažai daugiavaikių šeimų.

Priima tik socialiai remtinus vaikus pagal projektus ir tik iš savo mikrorajono.

1996 m. Marijos Krikščionių Pagalbos Dukterų Instituto, Kauno m. Savivaldybės Administracijos VTAT bei "Caritas Bresciana" (Italija) programos "Iš gatvės į mokyklą" iniciatyva Palemone ėmė veikti Vaikų dienos centras.


Tai socioedukacinė–prevencinė institucija, užtikrinanti visavertį maitinimą, individualią pagalbą ruošiant pamokas, dėmesį vaikų fizinei ir psichinei sveikatai, teikianti skubią pagalbą šeimos krizių metu (įskaitant ir nakvynę), ugdanti vaikų bendravimo įgūdžius bei žmogiškąsias vertybes, jų saviraiškos galimybes, siekianti juos integruoti į bendraamžių, mokyklos, mikrorajono aplinką ir taip išvengti galimo jų įtraukimo į nusikalstamąją veiklą ar piktnaudžiavimą psichotropinėmis medžiagomis.

Siekiama užtikrinti visokeriopą jį lankančių vaikų gerovę bei padėti jiems geriau integruotis į juos supančios aplinkos (mokyklos, Palemono mikrorajono, Kauno miesto) kultūrinį bei visuomeninį gyvenimą.

Palemono VDC lanko vaikai iš socialinės rizikos grupei priklausančių šeimų, kuriose pagrindinės problemos yra alkoholizmas, bedarbystė, prastos higieninės sąlygos ir kt. Dažnai vaikus augina vieniša motina (tėvas), yra nemažai daugiavaikių šeimų.

Soc. darbuotojas palaiko glaudžius ryšius ir su Palemono vidurine mokykla, kad pagalba šeimai būtų efektyvesnė. VDC taip pat organizuoja bendrus vaikų ir tėvų susitikimus, šventes.

Didelis dėmesys skiriamas VDC lankančių vaikų šeimoms, joms teikiama materialinė, psichologinė, moralinė parama, ypač krizių metu (abiejų tėvų girtavimo, artimųjų mirties ir kt. atvejais).

Palemono VDC darbuotojus ir vaikų šeimas sieja pozityvus ryšys: vis daugiau tėvų patys ateina pasitarti, pasipasakoti ar paprašyti pagalbos. Jie visuomet yra priimami ir išklausomi, pagal galimybes stengiamasi padėti.

Šančių vaikų dienos centras. Juozapavičiaus pr. 60, Kaunas, tel. (8 37) 34 04 79 (bažnyčios), el. p. kvv@mail.lt, ode@takas.lt.

Teikiamos socialinės ir užimtumo paslaugos vaikams iš socialinės rizikos šeimų.

Konkrečiai susitarti reikia vykti į bažnyčią.

1997 m. įsteigtas Vaikų dienos centras, kuriame nuolatinę paramą ir pagalbą jau gavo ir iki šiol tebegauna daugiau nei 200 vaikų bei 90 šeimų. VDC dirba turintys reikiamą išsilavinimą aukštos kvalifikacijos kompetentingi darbuotojai: socialinė darbuotoja, socialinė pedagogė, muzikos mokytoja, savanoriai.

Ilgą laiką parapija buvo vienintelė Kauno mieste, kuri visiškai išlaikė Vaikų dienos centrą.

Vaikų dienos centro veiklos tikslas – dvasinis socialiai remtinų ir socialiai pažeistų šeimų vaikų ugdymas ir socialinė parama, todėl pasiekti darbo ir veiklos rezultatai per 10 metų davė ir duoda gerus vaisius: smarkiai sumažėjo valkataujančių vaikų, kurie dėl tėvų girtavimo ar nepriežiūros įsitraukia į nusikalstamą veiklą. Šie vaikai yra pamaitinti, jiems sudaromos sąlygos tinkamai ugdytis.

Kadangi vaikai yra aprūpinami mokymosi reikmenimis, drabužiais, avalyne, jiems sudaromos sąlygos nusiprausti, išsimaudyti, išsiskalbti, todėl šie vaikai geriau lanko mokyklą, yra mažiau ignoruojami, patiria mažiau aplinkinių smurto ir patyčių.

Vaikai Dienos centre laukiami:

Penktadieniais - 13–18 val.

Sekmadieniais – 9–14 val.

Mokinių atostogų metu – kasdien - 12–18 val.

Petrašiūnų vaikų dienos centras. R. Kalantos g. 40, Kaunas (nebeveikia).

Vaikų iš socialinės rizikos šeimų maitinimas, vaikų laisvalaikio, užimtumo organizavimas, socialinis darbas su socialinės rizikos vaikais ir jų šeimomis, vaikų bei šeimų ugdymas.

Dirba nuo pirmadienio iki penktadienio 14-17 val.

Vaikų dienos centras įkurtas 2005 m. Jo poreikį padiktavo tai, kad Petrašiūnų parapijoje yra labai daug asocialių šeimų. Patalpas tokiam centrui turėjo parapijos bendruomenė. Rėmėjai iš Vokietijos atvežė visą inventorių. Padovanojo keletą kompiuterių. Daugelis centro auklėtinių yra vaikai iš asocialių šeimų, kuriomis rūpinasi socialiniai darbuotojai. Kai kuriems šeimoms šis centras yra alternatyva vaikų namams. Turėdami tokią pasirinkimo galimybę tarp šių dviejų įstaigų, dažniausiai sprendžia vaikų dienos centro naudai. Taip pat į vaiko dienos centrą nukreipiami problematiški teisėsaugos požiūriu vaikai. Čia pagalbą randa apie 30 vaikų nuo 3 metų amžiaus iki 14 metų. Jie maitinami du kartus per dieną, ruošia pamokas, turiningai leidžia laisvalaikį. Rengiamos popietė, išvykos. Socialiniai santykiai tarp darbuotojų ir vaikų paremti krikščioniškos šeimos principu. Daugelis vaikų savo šeimose išgyvena psichologinį ar fizinį smurtą. Centre vaikas gali išsakyti iškilusias problemas, ir būti išgirstas. Jis pirmiausiai draugiškai išklausomas ir palaikomas, pats ieško sprendimų su specialisto pagalba. Dienos centras teikia dieninę vaikų priežiūrą ir papildomą paslaugų spektrą, sukurtą taip, kad būtų patenkinti esminiai vaiko asmenybės poreikiai, kurių nesugeba suteikti vaiko šeima, ir sykiu, kad šeima būtų paremta, pagerinant tėvystės ir motinystės įgūdžius jų pačių namuose ir dienos centre. Daugelis centrą lankančiųjų vaikų tėvų džiaugiasi matydami teigiamus pokyčius. Prevencinės programos dienos centre vykdomos, siekiant rizikos grupės vaikų integracijos į mokyklą, aplinką, visuomenę, apsaugant vaikus nuo išnaudojimo ir prievartos bei išvengiant vaiko ėmimo į globą. Taip pat čia dirba ir savanoriai.

Žaliakalnio vaikų dienos centras. Žemaičių g. 85, Kaunas, tel. (8 652) 37721, socialinė darbuotoja Aistė Tėvelytė, el. p. liudvika-fdcj@centras.lt, ilelor@omni.lt.

Dienos centro veiklos tikslas – ugdyti ir saugoti Žaliakalnio mikrorajone gyvenančius socialiai apleistus vaikus.

Tik socialiai remtinoms šeimoms su vaiko teisiu nukreipimu.

Žaliakalnio vaikų dienos centrą nuo 2004 m. finansuoja:

Projekto tikslas: ugdyti ir saugoti Žaliakalnio mikrorajone gyvenančius socialiai apleistus vaikus, mažinant gatvės įtaką.

Projekto uždaviniai:

Pagrindinė centro veikla bei teikiamos paslaugos:

Vaikų dienos centrą lanko iki 20 vaikų, kurie patenka į dienos centrą, nukreipiami iš mokyklų, taip pat kreipiasi susižinoję iš savo draugų. Centro veikloje svarbiausia atsižvelgti į vaikų poreikius bei dirbti su vaiko šeima. Vienas iš tikslų: patenkinti vaikų būtiniausius poreikius, todėl centras suteikia vaikams dalinę priežiūrą - vaikai gali būti centre keturias dienas per savaitę, kur yra prižiūrimi, gauna dalinį nemokamą maitinimą (pavakarius). Esant galimybei vaikai dienos centre turi galimybę išsimaudyti, gauti rūbų, žaislų kanceliarinių priemonių ir pratybų. Centro veikla trunka ištisus metus: mokslo metų bėgyje padedama pamokų ruošoje, vasarą užimtumas organizuojamas kitais būdais (stovyklos ir pan.).

Taip pat organizuojamas papildomas vaikų ugdymas. Tai: dalyvavimas diskusijose, videofilmų peržiūros, žaidimai, stovyklos, ekskursijos. Užsiėmimų metu vaikai mokosi įvairių, dar jiems nežinomų veiklų, įgyja naujų įgūdžių ir tuo pačiu geriau pažįsta save. Dienos centre siekiama padėti vaikams spręsti jų problemas, su jais bendrauja socialinė pedagogė, jie skatinami išsipasakoti savo problemas. Organizacijoje vaikai gali gauti emocinę paramą, lavinami jų sugebėjimai įvairiomis vaizdinėmis priemonėmis, ugdomas charakteris bei pozityvios etinės moralinės nuostatos.

Kauno švietimo ugdymo skyrius. Vyr.specialistė Audronė, tel. (8 37) 425479, vyr.specialistė Dileta, tel. (8 37) 422781.

Tokių valstybinių mokamų paslaugų nėra. Visi aukščiau išvardinti dienos centrai mokamų paslaugų neteikia privatiems asmenims. Naudojasi vaiku sąrašais, pateiktais Kauno socialinio skyriaus bei vaiku teisiu apsaugos skyriaus.

Pabiručių pasaulis” – vaikų dienos centras. Laisvės al. 59b, Kaunas, tel. (8 37) 240179, mob. (8 671) 91449 (buvusios Mados pastate).

Dirba nuo 10 – 18 val. Priima ir ikimokyklinio amžiaus ir vyresnius vaikus. Ikimokyklinuko priežiūra 1val. – 8lt.; ikimokyklinuko priežiūra ir kineziterapeuto bei dailininko paslaugos 1val. – 12lt.; mokyklinuko paėmimas iš mokyklos ir priežiūra 12val.-18val. – 24,5lt.

Nedidelėmis (iki 10) vaikų grupėmis vedama mankšta, taisanti laikyseną, stiprinanti nugaros raumenis, šalinanti problemas, susijusias su pilnapadyste ir t.t.

Linksmi žaidimai su dailininku ir psichologu leidžia geriau pažinti save, suvokti savo emocijas bei saugioje aplinkoje jas reikšti spalvomis, formomis – viskuo, ką gali pasiūlyti menas. Vaikai pieš, karpys, savo darbeliais puoš centrą. Žaisdami ugdysis gebėjimą suprasti ir priimti aplinkinius, mokysis bendrauti ir bendradarbiauti.

Tėveliams pageidaujant, vaikams bus padedama atlikti mokyklines užduotis, jie galės būti nuvežami į papildomo ugdymo įstaigas (muzikos, dailės mokyklas).

Vaikai pratinsis sveikai maitintis. Pavakariams (vienintelis numatomas maitinimas) stengsimės pateikti sveikus, ekologiškus maisto produktus.

„Pabiručių pasaulis” – jaukus centras mažiesiems, kurių mylintiems tėveliams vaikučius prižiūrėti pasirengę padėti rūpestingi profesionalai.


SENELIŲ PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOS


Kauno miesto socialinių paslaugų centras , Nemuno g. 31 (įėjimas iš Nemuno g. 29), tel. (8 37) 203423, el.paštas DianaS@kaunas.lt.

Pagalba namuose vienišiems neįgaliems ir seniems asmenims. Transporto paslaugos neįgaliems asmenims, turintiems judėjimo problemų. Socialinis darbas su socialinės rizikos šeimomis.

Gali tik ateiti į namus ir teikti senam žmogui buitines paslaugas (nupirkti maistą, vaistus, sumokėti mokesčius ir pan.). Reikia stoti į eilę ir ji prieitų gal po pusmečio. Buitinių paslaugų įkainis 4,03lt.

Biudžetinė įstaiga, pavaldi Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinių reikalų skyriui.Centras buvo įsteigtas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2002 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. 136.

Centro tikslas – didinti visų Kauno miesto bendruomenės narių galimybę gyventi žmogaus orumo nežeminančiomis sąlygomis ir teikti socialines paslaugas įvairioms socialiai remtinų asmenų grupėms.

Kauno miesto socialinių paslaugų centre veikia šie padaliniai:

Kauno kartų namai, pagyvenusių žmonių dienos skyrius , Sąjungos a. 13A, tel. (8 37) 363546, el.paštas KudarieneL@takas.lt.

Nakvynė vienišoms mamoms su kūdikiais. Teikia socialines paslaugas pagyvenusiems asmenims.

Kauno kartų namai įkurti 1996-aisiais metais Lietuvos Caritas iniciatyva ir yra pavaldūs Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinių reikalų departamento Socialinių reikalų skyriui. Kauno kartų namai, tai mišrių socialinių paslaugų įstaiga, po savo stogu glaudžiantys artimųjų neturinčius neįgalius suaugusius bei senyvo amžiaus žmones ir patekusias į krizinę situaciją motinas su vaikais. Įstaiga yra novatoriška ir unikali veikiančiomis programomis bei paslaugų forma.

Kauno kartų namų tikslas - efektyviai organizuoti įstaigos veiklą, gerinti teikiamų paslaugų kokybę, derinti prie kintančių visuomenės poreikių ir Europos Sąjungos keliamų standartų.

Kauno kartų namų misija:

Namų darbuotojai į kiekvieną gyventoją žiūri kaip į nepakartojamą, gerbtiną asmenybę su individualiais poreikiais. Gyventojai yra Namų šeimininkai. Jiems patiems suteikiama teisė spręsti, pasirinkti. Darbuotojų pareiga - padrąsinti, pagirti, įtikinti gyventoją, kad jis gali dar daug padaryti pats. Gyventojo pasitikėjimas savo jėgomis - labai svarbus dalykas. Pasitikintis savimi žmogus linkęs daugiau bendrauti, su juo lengviau sutarti, jam padėti. Darbuotojams svarbu, kad gyventojas jaustųsi saugus. Todėl Namuose pirmenybė yra teikiama žmogui, nes kiekvienas nori būti mylimas, priimtas, išklausytas, reikalingas.

Ypatingas dėmesys skiriamas motinoms su vaikais, atsidūrusioms krizinėje situacijoje, kurioms reikalinga globa ir pagalba. Nepaisant sunkumų, šios moterys išgyveno, išsaugojo savo kūdikius ir nusprendė įgyti motinystės įgūdžių, keisti įpročius, tvarkyti savo gyvenimą. Motinoms suteikiama teisė rinktis, jos skatinamos spręsti asmenines problemas, dirbti ir kurti laimingesnę ateitį.


Pagyvenusių žmonių dienos skyrius , Pušų g. 6, tel. (8 37) 345917.

Socialinės paslaugos pagyvenusiems asmenims.

Kauno Panemunės senelių namai , Kurtinių g. 1, tel. 8-37-345255, faksas (8 37) 407514, el.paštas seneliai@mikrovisata.net.

Socialinės paslaugos pagyvenusiems asmenims.

Misija – saugus, materialiai aprūpintas, pilnavertis Senelių namų gyventojų gyvenimas pagal devizą: „Suteikime metams daugiau gyvenimo!“ Įstaiga padeda aktyvinti, suburti pagyvenusių žmonių dienos skyriaus lankytojus, sudarant sąlygas realizuoti savo sugebėjimus, padėti vieni kitiems ir pagerinti bendruomenės mikroklimatą.

Kauno Panemunės senelių namai įkurti 1987 m.

Kauno Panemunės senelių namai yra socialinės globos įstaiga, skirta gyventi pensinio amžiaus asmenims, kuriems reikalinga nuolatinė globa ir slauga. Senelių namų steigėjas – Kauno miesto savivaldybė.

Ežerėlio slaugos namai. Tel. (8 37) 534240, mob.(8 699) 61975, direktorė Irena Liutkuvienė.

Įstaigoje teikiamos apgyvendinimo ir maitinimo paslaugos, bei kitos paslaugų rūšys: socialinio darbo, medicinos, darbo terapijos, kultūrinės, religinės, buitinės ir kitos papildomos paslaugos klientams pageidaujant.


TAURAGĖ


PASLAUGAS TEIKIANČIOS ORGANIZACIJOS TAURAGĖS RAJONE


Tauragės apskrities ligoninėje dirba 444 darbuotojai, iš jų 41 dirba antraeilėse pareigose. Šiandien 13 –koje gydymo ir diagnostikos skyrių darbuojasi 76 gydytojai, 203 slaugytojos ir 165 aptarnaujančio – ūkinio personalo darbuotojų.

Ligoninėje yra įsteigti priėmimo – skubiosios pagalbos, vaikų ligų, vidaus ligų, nervų ligų, psichiatrijos, anesteziologijos – reanimacijos, chirurgijos, ortopedijos – traumatologijos, radiologijos, fizinės medicinos ir reabilitacijos, akušerijos – ginekologijos skyriai, operacinė ir konsultacijų poliklinika.

Tauragės apskrities ligoninėje yra 234 lovos, per metus stacionarinė pagalba suteikiama daugiau negu 9500 pacientų, atliekama 2850 operacijų.

Priėmimo-skubios pagalbos skyrius.

Pagrindinė skyriaus veikla: būtinosios pagalbos ir stebėjimo paslaugos teikimas, pacientų stacionarizavimas. 

Išimties tvarka teikiamos ir pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos, nepriskiriamos   būtinajai   medicininei   pagalbai.   Tuomet   pacientas   privalo susimokėti už suteiktas paslaugas pats, jeigu už jas sutartimi su ligonine nėra įsipareigojusios apmokėti pirminės sveikatos priežiūros įstaigos. 

Skubią pagalbą visą parą teikia,  skyriuje dirbantys  ir budintys gydytojai, slaugytojos, kiti darbuotojai. Esant būtinybei, pacientus konsultuoja gydytojai specialistai. Atliekami laboratoriniai tyrimai, instrumentinės - diagnostinės bei gydymo procedūros.

Nervų ligų bei slaugos ir palaikomojo gydymo skyrius.

Skyriuje yra 35 lovos – 20 - nervų ligomis sergantiems pacientams, 15 palaikomojo gydymo bei slaugos lovų. Skyriuje dirba 4 (du iš jų konsultuoja pacientus ir konsultacinėje poliklinikoje) gydytojai, 13 slaugytojų, socialinė darbuotoja, 8 pagalbinio personalo darbuotojai.

Skyriaus medicininės - diagnostinės galimybės leidžia gydyti sunkias neurologines ligas. Jas būtų galima suskirstyti į tris pagrindines grupes.

Iš jų dažniausia - galvos smegenų kraujagyslių patologija - tai praeinantys smegenų išemijos priepuoliai, smegenų infarktai.

Antroji grupė - bendrojo profilio ligos (Parkinsono, Alzheimerio liga, išsėtinė sklerozė, epilepsija, galvos skausminiai sindromai, vestibiulinės funkcijos sutrikimas).

Trečioji ligų grupė – vertebroneurologija - visa stuburo patologija (tarpslankstelinio disko išvaržos, radikuliopatijos).

Jei po sunkių ligų reikalingas tolimesnis palaikomasis gydymas ar slauga, ligonis gali būti toliau gydomas palaikomojo gydymo ir slaugos palatose, kur gydymas yra ilgalaikis. Šiuos ligonius nuolat prižiūri gydantis gydytojas, socialines paslaugas teikia socialinė darbuotoja.

Fizinė medicina ir reabilitacija.

Fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius (toliau FMR) įsikūręs Tauragės apskrities ligoninės Konsultacijų poliklinikoje ir stacionare.

Skyriaus kolektyvas 24 darbuotojai: 1 fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas,  2 kineziterapeutai (universitetinis išsilavinimas),  1 kineziterapeutė (aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas),1 kineziterapeuto padėjėjas, 9 masažuotojos, 6 fizioterapijos slaugytojos, 1 ergoterapeutas, 1 logopedas, 1 bendros praktikos slaugytoja, 1 ūkio reikalų tvarkytoja.

FMR skyriuje atliekamos masažo, kineziterapijos, ergoterapijos, fizioterapijos procedūros ligoniams, sergantiems vidaus, nervų, sąnarių, odos ligomis, ligoniams po traumų, ortopedinių, chirurginių operacijų.


VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras.

Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūrs centras, įsteigtas 1997 m. spalio 1 d., yra  didžiausia Tauragės rajone pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga. Prie jos prisirašę 29 000  pacientų, iš jų 12 000 kaimo gyventojų, 7 000 vaikų. Įstaigoje dirba 180 darbuotojų, iš jų 39 gydytojai, 89 slaugytojos.Sveikatos priežiūros paslaugas teikia:

Mažiesiems pacientams paslaugas teikia:

Kaimo gyventojų sveikatos priežiūra rūpinasi 16-oje kaimo medicinos punktų ir 2-ose ambulatorijose besidarbuojantys šeimos gydytojai, odontologai bei slaugytojos.

Greitosios medicinos pagalbos skyrius teikia pagalbą visiems Tauragės rajono gyventojams, neatsižvelgiant į tai, prie kurios gydymo įstaigos pacientas yra prisirašęs.

Skaudvilės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninė , Vilniaus g. 14, Skaudvilė, Tauragės r., tel. (8 446) 58294. Medicinos paslaugos, valstybinė ligoninė, ligonių gydymas, ligonių slauga, skubi medicinos pagalba

Tauragės apskrities socialinės pagalbos ir invalidų reabilitacijos centras, Prezidento g. 21, Tauragė, tel. (8-446) 72381, 61339, faksas (8-446) 72381, el. paštas direktore@rebcentras.w3.lt, direktorė J.Surkevičienė. Centras vykdo neįgalių žmonių socialinę, medicininę, užimtumo  programą.

Tauragės visuomenės sveikatos centras, leidimai-higienos pasai, leidimai ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus, planuojamo nuodingų medžiagų poveikio sveikatai išankstinio vertinimo išvada, Tauragės apskrityje išduoti/panaikinti leidimai - higienos pasai.

Socialinių paslaugų centras ,V. Kudirkos g. 9, Tauragė, tel. (8 446) 52053, el. paštas paslauga@taurage.lt, direktorė  Nijolė Navickienė,  

Centras teikia informaciją ir konsultuoja  gyventojus teikiamų centre socialinių paslaugų klausimais; tvarko dokumentus socialinės rizikos grupės asmenims;  organizuoja ir teikia socialinės pagalbos namuose paslaugas; organizuoja maitinimo paslaugas; aprūpina neįgaliuosius kompensacine technika;  rengia dokumentus dėl vienišų, pagyvenusių ir neįgalių asmenų apgyvendinimo valstybiniuose ir savivaldybės globos namuose bei sveikatos priežiūros įstaigose; organizuoja ir teikia transporto paslaugas organizacijoms ar asmenims, kurie dėl negalios ar senatvės turi judėjimo problemų ir negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu;  teikia laikino apnakvindinimo paslaugas;teikia sociokultūrines, asmens higienos ir priežiūros paslaugas Žygaičių bendruomenės centre; organizuoja pirties paslaugas; teikia bendrąsias socialines paslaugas (aplinkos tvarkymas, malkų supjovimas, sukapojimas, sukrovimas, asmens higienos ir priežiūros paslaugos, aprūpinimas būtinaisiais drabužiais ir avalyne); teikia gestų kalbos paslaugas.

Laikino apnakvindinimo paslaugos ,Tauragės Dvaro g. 14, Tauragės sen., Tauragės r. sav. , tel. (8 446)  44124. Laikino apnakvindinimo paslaugos yra teikiamos nakvynės namuose.  Nakvynės namuose yra 25 vietos. Kreipiantis dėl laikino apnakvindinimo paslaugos, reikia pateikti gydytojo pulmonologo medicininį pažymėjimą (forma Nr. 046/a) ir asmens dokumentą.

Lauksargių globos namai ,Lauksargių k., Lauksargių sen., Tauragės r., tel. (8 446) 42190, el. paštas gl.namai@erdves.lt, direktorius Petras Zėringis. 

Lauksargių globos namai teikia ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugas senyvo amžiaus ir suaugusiems asmenims su negalia. Ilgalaikė socialinė globa skiriama asmenims, kuriems reikalinga ilgalaikė globa ir kurie dėl negalios negali savarankiškai gyventi savo namuose, nes socialinių paslaugų nebegalima teikti jų namuose arba tos paslaugos yra neefektyvios.

Vaikų globos namai „Šaltinėlis“ ,D.Poškos g. 26, Tauragė, tel. (8 446) 661575, el.paštas saltinelis.vaiku@gmail.com, direktorė Regina Judzinskienė.

Vaikų globos namai teikia ilgalaikes (trumpalaikes) socialines paslaugas be tėvų priežiūros likusiems vaikams.
TAURAGĖS IKIMOKYKLINIO UGDYMO, NEFORMALIOJO UGDYMO ĮSTAIGOS


Lopšelis darželis „Kodėlčius“ ,Ateities takas 14, Tauragė, tel. (8 446) 56002, direktorė Lina Kymantienė.

Lopšelis-darželis ,,Ąžuoliukas“, Vytauto g. 58, Tauragė, (8 446) 62693, (8 699) 67115, el.paštas azuoliukas@gmail.com, direktorė Rūta Jakovlevienė.

Lopšelis-darželis „Žvaigždutė“ ,Moksleivių alėja 7, Tauragė, tel. (8 446) 57130, (8 615) 42267, el.paštas ugdymas.darzelis@gmail.com, www.zvaigzdute.apie.lt, direktorė Zita Mickuvienė.

Tauragės rajono vaikų reabilitacijos centras-mokykla „Pušelė“ .

Tai edukacines, socialines, kultūrines ir reabilitacines paslaugas teikianti biudžetinė Tauragės savivaldybės švietimo įstaiga, kurioje ugdomi sveiki ir įvairią negalę turintys vaikai ir jaunuoliai. Visų čia dirbančiųjų uždavinys yra suteikti sveikam vaikui unikalią galimybę pažinti, suprasti, išmokti gyventi su neįgaliuoju žmogumi. Pripažinti jį lygiaverčiu sau. Pripažinti sutrikusio intelekto žmogų taip pat kaip žmogų. Neįgaliam vaikui padėti adaptuotis tarp sveikų žmonių, padėti jam pačiam suvokti savo problemą ir ją įveikti, nebijoti savo skirtumų. Būdami „po vienu stogu“ vaikai iš mažens mokosi gyventi, būti drauge, dalyvauti kartu ir dalintis savo individualumu, savo skirtybėmis. Mūsų tikslas – neatstumti neįgaliųjų, ugdyti toleranciją, griauti stereotipus, didinti visų visuomenės narių lygias galimybes, suteikti optimizmo ir formuoti visuomenės požiūrį be baimės negaliai.

Tauragės moksleivių kūrybos centras įkurtas 1990 metais.

Kiekvienais mokslo metais į įstaigą susirenka apie 1000 Tauragės rajono moksleivių, ieškančių kūrybinės erdvės ir pedagoginės pagalbos asmenybės saviraiškai, turiningam laisvalaikiui, pomėgių plėtotei.

Čia užtenka vietos bei dėmesio ne tik vaikams ir jaunimui, bet ir suaugusiems Tauragės gyventojams.

Pagrindinė veikla:

Būreliai:

Vaiko teisių apsaugos tarnyba , tel. (8 446) 62829, mob. (8 656) 15193, vedėja Jolita Vaišvilaitė. Į Vaiko teisių apsaugos tarnybą galima kreiptis, jei radote valkataujantį, elgetaujantį vaiką, žinote apie vaikų fizinį, seksualinį išnaudojimą, smurtą prieš vaikus, žinote apie neprižiūrimus, vienus paliktus vaikus, šeimas, kuriose girtaujama, vartojami narkotikai ir nesirūpinama vaikais, vaikas liko našlaitis arba be tėvų globos, norite globoti (rūpintis) arba įsivaikinti vaiką, reikalinga konsultacija vaikų teisių, pareigų, atsakomybės klausimais, norite įkeisti, parduoti, dovanoti nekilnojamąjį turtą (turint nepilnamečių vaikų), sprendžiant vaiko gyvenamosios vietos klausimą.

Tauragės muzikos mokykla .

Vykdo vienerių-dvejų metų trukmės ankstyvojo muzikinio ugdymo programas, teikiančias mokiniui galimybę atskleisti kūrybinius sugebėjimus ir prigimtines menines galias. Ankstyvasis meninis ugdymas siūlomas 6-8 metų amžiaus vaikams;

Vykdo dvejų metų trukmės pradinio muzikinio ugdymo (pučiamųjų, liaudies instrumentų bei gitaros klasės mokiniams) ir 3 metų trukmės pradinio muzikinio ugdymo (fortepijono, styginių instrumentų skyrių bei chorinio dainavimo klasės mokiniams) programas, teikiančias mokiniui galimybę susipažinti su pasirinktos  meno srities ir muzikos instrumento (dainavimo) savybėmis, atskleidžia kūrybines galias ir gebėjimus;

Vykdo ketverių metų pagrindinio muzikinio ugdymo programą, plėtoja muzikavimo, instrumento technologijos pažinimo  (dainavimo) ir muzikinės saviraiškos galimybes.

Tauragės vaikų ir jaunių sporto mokykla .

Mokykloje dirba 18 etatinių trenerių. Yra šachmatų, futbolo, karate, badmintono, lengvosios atletikos, rankinio, krepšinio, graikų-romėnų imtynių, bokso skyriai. Mokykloje treniruojasi 659 vaikai.

Gelbėkit vaikus“, Tauragės vaikų dienos centras , Donelaičio 21, Tauragė, tel. (8 652) 21624, vadovė Reda Šeputienė.

Tauragės apskrities bendro psicho-fizinio pasirengimo klubas „Holistika“ , Liepų takas 1A, Tauragė, (8 446) 59314; (8 686) 69700, vadovas Tomas Juodkis.

Neįgaliųjų paguodos ir savitarpio pagalbos centras , Saulės g. 40, Tauragė, (8 684) 56464, vadovė Anglina Mejerienė.

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijos Tauragės rajono k-tetas , V. Kudirkos g. 2, Tauragė, vadovas Eugenijus Palekas.

Adakavo pensionatas ,Adakavo kaimas, Skaudvilės seniūnija, Tauragės raj., tel. (8 446) 58988, faksas (8 446) 51988, el. paštas adakavas@takas.lt, interneto puslapis www.adakavopensionatas.lt, vadovas P.Gudžiūnas.

Yra skirtas gyventi žmonėms su psichine ir proto negalia suteikiama pagalba asmeniui, dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam, neįgijusiam arba praradusiam gebėjimus ar galimybes savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Tauragės parapijos namai ,Stoties g. 2, Tauragė, tel. (8 650) 85575. Yra vaikų, pagyvenusių žmonių dienos centrai.


MARIJAMPOLĖ


Marijampolės socialinės pagalbos centro globos namai , Vytauto g. 33, Marijampolė, tel. (8 343) 55426, (8 343) 59939.

Teikia ilgalaikės socialinės globos paslaugas. Skirti gyventi seneliams ir asmenims, turintiems fizinę negalią, bei negalintiems savimi pasirūpinti. Globos namuose yra 13 vietų

Marijampolės socialinės pagalbos centro kartų namų senelių globos padalinys , Bažnyčios g. 19, Marijampolė, tel. (8 343) 55426, (8 343) 56704.

Teikia ilgalaikės socialinės globos paslaugas. Atidaryti 2005-10-24, skirti gyventi seneliams ir asmenims, turintiems fizinę negalią, bei negalintiems savimi pasirūpinti. Padalinyje yra15 vietų

Švč. Marijos globos namai , P. Kriaučiūno g. 11, Marijampolė, tel. (8 343) 92907.

Teikia ilgalaikės socialinės globos paslaugas. Skirti gyventi seneliams ir asmenims, turintiems fizinę negalią, bei negalintiems savimi pasirūpinti. Globos namuose yra 30 vietų.

Marijampolės socialinės pagalbos centro pagalbos namuose tarnyba , Bažnyčios g. 19, Marijampolė, tel. (8 343) 54286.

Teikia asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas ir pagalbą į namus. Paslaugos teikiamos asmenų namuose, kad kuo ilgiau jie išbūtų savo įprastinėje aplinkoje.

VšĮ Šv. arkangelo Mykolo Globos namai , Bažnyčios g. 48, Marijampolė, tel. (8 343) 59702.

Teikia ilgalaikės ir trumpalaikės socialinės globos paslaugas. Skirti gyventi seneliams ir asmenims, turintiems fizinę negalią, bei negalintiems savimi pasirūpinti. Globos namuose yra 35 vietos ilgalaikei socialinei globai ir 30 vietų trumpalaikei socialinei globai.

VšĮ Marijampolės socialinės pagalbos centras , Vytauto g. 87, 68274 Marijampolė, tel. (8 343) 53515.

Teikia socialinę pagalbą.

VšĮ Marijampolės vaiko tėviškės namai , Avikilų k., Marijampolės sav., tel. (8 343) 92932, (8 614) 42740, el.paštas avikilaivtn@omni.lt, avikilaivtn@takas.lt.

Teikia ilgalaikę ir trumpalaikę socialinę globą be tėvų globos likusiems vaikams ir socialinės rizikos vaikams.

Laikinosios vaikų globos namai „Šaltinėlis“ , P. Kriaučiūno 11a, Marijampolė, tel. (8 343) 53729, el.paštas semary@mari.omnitel.net.


VAIKŲ DIENOS CENTRAI


Marijampolės socialinės pagalbos centro Kartų namų Vaiko dienos užimtumo padalinys. Bažnyčios g. 19, Marijampolė, tel. (8 343) 56 704.

Šv. Vincento Pauliečio parapijos vaikų dienos centras „Dangaus vaikai“. Vytauto g. 33, Marijampolė, mob. (8 614) 62621, pirmininkė Laima Kuzmienė.

Priima vaikus iš socialiai remtinų šeimų.

Sasnavos labdaros fondo vaikų dienos centras „Saulutė“. Marijampolės sav., Sasnava, Žaliosios g. 2, tel. (8 343) 28 635; mob. (8 688) 94810, administratorė Elena Senkuvienė.

Priima vaikus iš socialiai remtinų šeimų.

VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Marijampolės Vaiko dienos centras. Varpo g.13, Marijampolė, direktorius Alvydas Kirkliauskas, mob. (8 699) 25 437, kontaktinis asmuo Romutė Lepšienė, mob. (8 615) 72275.

Socialiai apleistų ir probleminių šeimų vaikų dienos centras.

VšĮ „Gelbėkit vaikus“ Degučių vaiko dienos centras. R.Juknevičiaus g. 28, Marijampolė, direktorius Alvydas Kirkliauskas, mob. (8 699) 25 437, kontaktinis asmuo Romutė Lepšienė, mob. (8 615) 72275.

Priima vaikus iš socialiai remtinų šeimų.

Vaikų ir pagyvenusių asmenų priežiūros galimybėms nustatyti buvo kreiptasi į Marijampolės savivaldybės socialinės paramos skyrių, Marijampolės savivaldybės Švietimo departamentą. Su šių institucijų specialistais buvo išsiaiškinta apie organizacijų, užregistruotų teikti reikiamas paslaugas, savivaldybėje. Surinkus duomenis, buvo telefonu susisiekta su organizacijomis ir išsiaiškinta apie galimybes gauti mums reikalingas paslaugas. Buvo nuvykta į senelių namus galimybėms išaiškinti.

Marijampolėje yra 3 prieglaudos pagyvenusiems žmonėms. Tai katalikiškų organizacijų institucijos ir 1 VĮ „Kartų namai“ priklausanti miesto savivaldybei.

Pasiteiravus apie galimybę dėl projekto dalyvių pagyvenusių šeimos narių laikinai priežiūrai, paaiškėjo, jog vieni senelių namai slaugo vien tik buvusius dvasiškius ar vienuoles, o kituose namuose gyvena žmonės priimti pagal sudarytą eilę pagal pateiktus prašymus bei surinktus dokumentus. Vietų skaičius ribotas ir visų norinčių patenkinti, kol kas, neturi galimybių. Tad, laikinos priežiūros nė vieni namai neteikia. Privačių senelių namų nėra.

Privačių vaikų darželių Marijampolėje, taip pat, nėra.

Į valstybinius vaikų darželius priimami vaikučiai pagal sudarytus sąrašus pagal (daugiausia) gyvenamąją vietą ir laikinų paslaugų neteikia.

Tačiau su darželio „Linelis“ direktore buvo aptarta galimybė suteikti vaikų priežiūros paslaugas, nes šiame darželyje sumažėjo vaikų skaičius dėl to, kad jis randasi centre miesto, mažai gyvenamam rajone. Darželis „Linelis“, Vasario 16-osios g. 3, Marijampolė, el. paštas darzelislinelis@gmail.com, direktorė Vaiva Jonynienė.